Podmienky používania

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY www.karierapsa.sk

PRÁVNA INFORMÁCIA

Internetová stránka www.karierapsa.sk (ďalej len „Webová stránka") je prevádzkovaná spoločnosťou PCA Slovakia, s.r.o., so sídlom Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava, IČO: 36 256 013 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 14325/T (ďalej len „Prevádzkovateľ").

Používateľom tejto Webovej stránky je každá fyzická osoba, ktorá navštívi a/alebo používa túto Webovú stránku.

Každý používateľ tejto Webovej stránky je povinný si pred začatím jej prehliadania prečítať tieto podmienky. Vstupom na túto Webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si nižšie uvedené podmienky používania Webovej stránky prečítali, rozumiete im a zaväzujete sa ich dodržiavať. Súhlas s týmito podmienkami je nevyhnutným predpokladom pre navigáciu na tejto Webovej stránke, preto, pokiaľ nesúhlasíte s niektorým z ustanovení týchto podmienok, prosíme opustite túto Webovú stránku. 

Všeobecné podmienky pre prístup a užívanie Webovej stránky

Účelom tejto Webovej stránky je poskytovanie informácii o pracovných príležitostiach Prevádzkovateľa a prostredníctvom poskytovaných služieb umožniť registrovaným používateľom Webovej stránky nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť u Prevádzkovateľa. Je zakázané zasahovať do obsahu Webovej stránky a používať ju na iné ako uvedené účely. Je zakázané využívať rôzne automatizované systémy, prostriedky a technológie (zariadenia, roboty, boty, moduly a pod.) na prehľadávanie, získavania údajov alebo zbieranie obsahu Webovej stránky alebo pri používaní Webovej stránky, ktorej prístupové prostriedky nie sú poskytované Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, dočasne pozastaviť alebo odstrániť akékoľvek prvky Webovej stránky, a to aj v prípade, že v dôsledku tejto skutočnosti bude akákoľvek funkcia alebo obsah Webovej stránky nedostupný, a to bez nároku používateľov Webovej stránky na akúkoľvek kompenzáciu.

Prevádzkovateľ vyhradzuje právo odoprieť akémukoľvek používateľovi prístup na Webovú stránku. 

Vylúčenie zodpovednosti za škodu

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom Webovej stránky alebo tretím osobám vzniknúť používaním Webovej stránky, vrátane ušlého zisku. Prevádzkovateľ nezodpovedá za dočasnú nedostupnosť Webovej stránky v dôsledku jej údržby alebo zdokonaľovania alebo z technických dôvodov, ktoré jej nie sú pričítateľné.

Práva duševného vlastníctva

Informácie uvedené na Webovej stránke, ochranné známky, logá, software, texty, obrázky, grafika, databázy a štruktúra stránok a pod. sú vo výlučnom vlastníctve Prevádzkovateľa a používatelia tejto Webovej stránky k nim nenadobúdajú žiadne práva duševného vlastníctva. Používatelia Webovej stránky sú oprávnení si prezerať a prevziať materiály z tejto Webovej stránky len pre osobné použitie a pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva.

Poskytovanie služieb

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a používateľa Webovej stránky v súvislosti so službami poskytovanými Prevádzkovateľom prostredníctvom tejto Webovej stránky sa riadia Zmluvnými podmienkami.

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom tejto Webovej stránky sú uvedené v Zásadách ochrany súkromia.

Cookies a použitie analytických nástrojov

Prevádzkovateľ používa súbory cookie, podobné technológie a analytické nástroje. Informácie o ich používaní na tejto Webovej stránke sú uvedené v Zásadách používania súborov cookie.

Zmena podmienok používania

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a dopĺňať tieto podmienky používania, preto odporúčame, aby ste si tieto informácie prečítali pri každom vstupe na Webovú stránku.

Copyright© 2018 PCA Slovakia, s.r.o. Všetky práva vyhradené.