Zásady ochrany súkromia

Tieto Zásady ochrany súkromia upravujú podmienky spracúvania osobných údajov fyzických osôb (ďalej len „dotknuté osoby“) pri využívaní služieb poskytovaných prostredníctvom internetovej stránky www.karierapsa.sk (ďalej len „Webová stránka").

Popis služieb poskytovaných prostredníctvom tejto Webovej stránky (ďalej len „Služby“) je uvedený v Zmluvných podmienkach.

Spoločnosť PCA Slovakia, s.r.o., so sídlom Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava, IČO: 36 256 013 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 14325/T je prevádzkovateľom Webovej stránky, poskytovateľom Služieb, a zároveň prevádzkovateľom osobných údajov (ďalej len „Prevádzkovateľ").

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Na to, aby ste mohli využívať Služby poskytované prostredníctvom Webovej stránky, zhromažďujeme a používame Vaše osobné údaje. Spôsob, akým používame Vaše osobné údaje záleží na tom, aké Služby využívate a aké si zvolíte nastavenia.

Ak ste sa rozhodli využívať naše Služby, vzťahujú sa na Vás tieto Zásady ochrany súkromia vrátane Zásad používania súborov cookie.

K ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne a osobné údaje spracúvame v súlade:

 • s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) a
 • so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom (účely spracúvania osobných údajov):

 1. Registrácie na Webovej stránke, vedenia Vášho on-line konta a poskytovanie iných Služieb,
 2. Zaradenia do odberu informácii o nových pracovných ponukách Prevádzkovateľa prostredníctvom emailovej notifikácie,
 3. Zaradenia do prebiehajúceho výberového konania na Vami vybranú pracovnú pozíciu,
 4. Zaradenie do databázy uchádzačov pre prípadné budúce výberové konania.

Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe príslušnom v závislosti od účelu spracúvania, medzi ktoré patria (právne základy spracúvania osobných údajov):

 • plnenie zmluvy a vykonania opatrení pred potenciálnym uzavretím zmluvy (predzmluvné vzťahy) podľa čl.  6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl.  6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (pokiaľ ste nám udelili súhlas).

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PREVÁDZKOVATEĽOM PODĽA ČL. 13 NARIADENIA:

1) V súvislosti s registráciou na Webovej stránke, vedením Vášho on-line konta a poskytovaním iných Služieb

Osobné údaje, ktoré vyplníte do registračného formulára na Webovej stránke sú nevyhnutné na úspešné dokončenie registrácie, následné vytvorenie on-line konta a Vášho osobného profilu a využívanie Služieb na Webovej stránke. Registráciou na Webovej stránke a vytvorením on-line konta s osobným profilom dôjde k uzatvoreniu zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie Služieb v zmysle Zmluvných podmienok. Ďalej spracúvame aj iné osobné údaje, ktoré uvediete vo svojom osobnom profile, pokiaľ sa ich rozhodnete uviesť (napr. kontaktné údaje, vzdelanie, zručnosti, pracovné skúsenosti, fotografia a pod.). Ide výlučne o štandardnú kategóriu osobných údajov. V žiadnom prípade nepožadujeme, aby ste v profile uvádzali citlivé osobné údaje (údaje spadajúce do osobitnej kategórie osobných údajov definovanej v čl. 9 Nariadenia alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky podľa čl. 10 Nariadenia).

Vami poskytnuté osobné údaje budeme spracúvať na právnom základe plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje budeme uchovávať dovtedy, kým nedôjde k zrušeniu Vašej registrácie na Webovej stránke (on-line konta). Niektoré Vaše osobné údaje môžeme uchovávať aj po zrušení Vašej registrácie, pokiaľ je to nevyhnutné z dôvodu plnenia našich zákonných povinností, plnenia regulačných požiadaviek, riešenia sporov, zachovania bezpečnosti, príp. vyhovenia Vašej žiadosti odhlásiť sa z odberu informácii od nás. Po skončení účelu spracúvania môžu byť ďalej informácie uchovávané v anonymizovanej podobe.

2) V súvislosti s odberom informácii o nových pracovných ponukách Prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej notifikácie - ak udelíte Váš súhlas

Medzi Služby, ktoré Vám poskytujeme patrí aj možnosť nechať sa informovať o nových pracovných ponukách Prevádzkovateľa e-mailom. V rámci nastavení Vášho on-line konta s osobným profilom máte možnosť zaškrtnúť políčko, ktorým sa prihlásite do odberu informácii o nových pracovných pozíciách. Spracúvanie osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy je nevyhnutné pre poskytovanie tejto Služby.

Zaškrtnutím políčka nám dávate súhlas s využívaním Vašej e-mailovej adresy na zasielanie týchto informácii do momentu, kým Váš súhlas neodvoláte alebo nedôjde k zrušeniu Vašej registrácie (on-line konta). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zrušením nastavenia o odbere informácii vo Vašom profile, prípadne e-mailom alebo písomne na kontaktné údaje Prevádzkovateľa uvedené nižšie.

3) V súvislosti s prebiehajúcim výberovým konaním

V súvislosti s prebiehajúcim výberovým konaním do zamestnania v spoločnosti Prevádzkovateľa je nevyhnutné, aby ste nám poskytli Vaše osobné údaje minimálne v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktnú adresu, predchádzajúce pracovné skúsenosti, informácie o Vašom vzdelaní, schopnostiach a záľubách resp. ďalšie údaje, ktoré by ste radi uviedli vo svojom životopise. Ide výlučne o štandardnú kategóriu osobných údajov, nebudeme spracúvať žiadne citlivé osobné údaje.

Osobné údaje budeme spracúvať na právnom základe vykonania opatrení pred potenciálnym uzavretím pracovnej zmluvy, resp. iného pracovnoprávneho vzťahu (predzmluvné vzťahy). Ak nebudete v rámci výberového konania úspešný, Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, po skončení výberového procesu zlikvidujeme.

4) V súvislosti s prípadnými budúcimi výberovými konaniami – ak udelíte Váš súhlas

Ak nebudete v rámci výberového konania úspešný, ale máte záujem, aby sme si Vaše osobné údaje ponechali vo svojej databáze uchádzačov v rámci systému Nalgoo ATS a oslovili Vás s ponukou v prípade budúcich výberových konaní uskutočnených v priebehu nasledujúcich 2 rokov, je potrebné, aby ste nám na tento účel udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať e-mailom alebo písomne na kontaktné údaje Prevádzkovateľa uvedené nižšie.

Udelenie a odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe Vášho súhlasu, tento nám udeľujete dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať alebo sa rozhodnúť nám ho neudeliť vôbec. Odvolanie súhlasu je možné vykonať:

 • písomne na adresu: PCA Slovakia, s.r.o., Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava
 • emailom na adresu: darina.zitna@mpsa.com
 • zrušením príslušnej voľby v nastaveniach Vášho on-line konta (táto možnosť je dostupná iba pre Služby, ktoré udelenie súhlasu takýmto spôsobom umožňujú).

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred týmto odvolaním.

Práva dotknutých osôb:

Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje dôsledne chráni. V prípade akýchkoľvek otázok alebo námietok v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov nám prosím zašlite žiadosť resp. sťažnosť písomne alebo e-mailom na kontakty Prevádzkovateľa/ zodpovednej osoby uvedené nižšie alebo sa na nás obráťte osobne.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte nasledovné práva:

 • právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (ak je právnym základom plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo tretej strany, alebo v prípade priameho marketingu)
 • právo na prenosnosť svojich osobných údajov
 • právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Prevádzkovateľ osobných údajov:

PCA Slovakia, s.r.o.
sídlo: Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava
IČO: 36 256 013
email: darina.zitna@mpsa.com

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

e-mail: karierapcas@mpsa.com
poštová adresa: PCA Slovakia, s.r.o., Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava

Príjemca osobných údajov:

RecruitMen s.r.o., so sídlom: Medzilaborecká 21, 82101 Bratislava, IČO: 36 745 456 (držiteľ domény www.karierapsa.sk, správca systému Nalgoo ATS a sprostredkovateľ).

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a dopĺňať tieto Zásady ochrany súkromia. O zmene Zásad ochrany súkromia Vás budeme vopred informovať (napríklad e-mailom, prostredníctvom Služieb alebo iným spôsobom) tak, aby ste mali možnosť oboznámiť sa so zmenami pred nadobudnutím ich platnosti. Pokiaľ so zmenami nebudete súhlasiť, môžete požiadať o zrušenie registrácie v zmysle ustanovení Zmluvných podmienok. Pokiaľ budete naďalej využívať Služby po tom, ako aktualizované Zásady ochrany súkromia nadobudnú platnosť, znamená to, že spracovanie Vašich osobných údajov sa bude riadiť zmenenými Zásadami ochrany súkromia.

Tieto Zásady ochrany súkromia nadobúdajú platnosť dňa 25. mája 2018.

Copyright© 2018 PCA Slovakia, s.r.o. Všetky práva vyhradené.