Zmluvné podmienky

ZMLUVNÉ PODMIENKY

pre vyžívanie služieb poskytovaných prostredníctvom webovej stránky www.karierapsa.sk

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.karierapsa.sk (ďalej len „Webová stránka") a poskytovateľom služieb na Webovej stránke je spoločnosť PCA Slovakia, s.r.o., so sídlom Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava, IČO: 36 256 013 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 14325/T (ďalej len „Prevádzkovateľ").

1.2. Webová stránka je určená ako kariérny portál, na ktorom majú registrovaní používatelia možnosť napríklad prezerať si novinky a články o Prevádzkovateľovi, prezerať si a uchádzať sa o pracovné ponuky Prevádzkovateľa, nastaviť si e-mailovú notifikáciu o nových pracovných ponukách Prevádzkovateľa a spravovať si svoj profil. Uvedené predstavuje služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje svojim zamestnancom a tretím osobám (ďalej len „Kandidát") prostredníctvom Webovej stránky (ďalej len „Služby“). Činnosťou Prevádzkovateľa nie je sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

1.3. Tieto Zmluvné podmienky sa vzťahujú na používanie Služieb, ktoré Prevádzkovateľ ponúka prostredníctvom Webovej stránky  a upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Kandidátov pri ich poskytovaní a využívaní (ďalej len „Zmluvné podmienky").

1.4. Pre Prevádzkovateľa a Kandidátov sú tiež záväzné podmienky uvedené v nasledovných dokumentoch: Zásady ochrany súkromia, Zásady používania súborov cookie a Zásady používania Webovej stránky.

1.5. V prípade, ak majú Kandidáti akékoľvek otázky v súvislosti s využívaním Služieb, môžu sa obrátiť na Prevádzkovateľa:

  elektronicky na emailovú adresu: darina.zitna@mpsa.com

  alebo
  písomne na adrese: PCA Slovakia, s.r.o., Darina Žitná, Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava.

  2. Služby poskytované pre Kandidátov

  2.1. Služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Kandidátom, sú bezplatné a slúžia predovšetkým na prezeranie informácii zverejnených Prevádzkovateľom a ako pomoc pri vyhľadaní pracovnej príležitosti u Prevádzkovateľa prostredníctvom Webovej stránky.

  2.2. Medzi Služby poskytované Prevádzkovateľom pre Kandidátov patrí najmä možnosť prostredníctvom Webovej stránky:

  • Registrovať sa;
  • Spravovať svoj osobný profil (napr. upravovať nastavenia, meniť, vymazávať osobné údaje, vytvoriť si pracovný profil doplnením ďalších osobných údajov, napr. kontaktné údaje, vzdelanie, zručnosti, pracovné skúsenosti, fotografia, a pod.);
  • Prezerať si novinky a články o Prevádzkovateľovi;
  • Odpovedať resp. reagovať na zverejnenú pracovnú ponuku;
  • Odpovedať resp. reagovať na zverejnenú internú pracovnú ponuku. Táto Služba je dostupná výlučne zamestnancom Prevádzkovateľa, ktorí pri registrácii na Webovej stránke uvedú svoje platné osobné číslo; Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezobrazovať interné pracovné ponuky Kandidátom, ktorí nie sú zamestnancami Prevádzkovateľa;
  • Udeliť súhlas s odoberaním informácii o nových pracovných ponukách Prevádzkovateľa prostredníctvom notifikácie zasielanej na Kandidátom uvedenú e-mailovú adresu;
  • Udeliť súhlas na zaradenie do databázy kandidátov o prácu v systéme Nalgoo ATS – Databáza slúži na účel správy kandidátov a kontaktovania v prípade záujmu Prevádzkovateľa o pracovnú spoluprácu a riadenie výberových konaní náborového procesu.

  2.3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť ktorúkoľvek Službu a/alebo prevádzkovanie Webovej stránky bez nároku Kandidáta na akúkoľvek kompenzáciu.

  3. Registrácia (Vznik, zmena a zánik zmluvného vzťahu)

   3.1. Využívanie Služieb je určené Kandidátom starším ako 16 rokov.

   3.2. Pre využívanie Služieb sa Kandidát musí zaregistrovať na Webovej stránke prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Úspešným ukončením registrácie sa Kandidátovi vytvorí on-line konto s osobným profilom, ktoré je chránené prihlasovacím e-mailom a heslom. Kandidát je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje pred zneužitím a neposkytovať ich tretím osobám.

   3.3. Kandidát je povinný uviesť pri registrácii a vo svojom profile len pravdivé informácie. Je zakázaná registrácia v zastúpení iných osôb, vytváranie falošnej identity alebo používať alebo sa snažiť používať cudzie on-line konto.

   3.4. Registráciou na Webovej stránke vyjadruje Kandidát súhlas s týmito Zmluvnými podmienkami. Úspešným ukončením registrácie vzniká medzi Prevádzkovateľom a Kandidátom zmluvný vzťah. Tieto Zmluvné podmienky predstavujú úplnú zmluvu medzi Prevádzkovateľom a Kandidátom, ktorej predmetom je využívanie Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom prostredníctvom Webovej stránky (ďalej len „Zmluva“). Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

   3.5. Prevádzkovateľ aj Kandidát môže túto Zmluvu kedykoľvek ukončiť:

   3.5.1. Pokiaľ chce Kandidát ukončiť Zmluvu, môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi na emailovú adresu: darina.zitna@mpsa.com, s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu na Webovej stránke. Prevádzkovateľ je povinný zrušiť registráciu Kandidáta a zaslať mu potvrdenie o zrušení e-mailom do 30 dní od doručenia e-mailu Kandidáta, čím dôjde k ukončeniu Zmluvy.

   3.5.2. Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť Zmluvu a zrušiť registráciu Kandidáta na základe oznámenia zaslaného Kandidátovi na ním uvedenú e-mailovú adresu.

   3.6. Zrušením registrácie stráca Kandidát právo na prístup a využívanie Služieb.

   3.7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť, pozastaviť alebo úplne zrušiť on-line konto Kandidáta (zrušiť registráciu), pokiaľ sa Prevádzkovateľ domnieva, že Kandidát porušuje tieto Zmluvné podmienky alebo Služby zneužíva. Kandidátovi nevzniká nárok na akúkoľvek kompenzáciu.

   3.7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a dopĺňať tieto Zmluvné podmienky, Zásady ochrany súkromia a Zásady používania súborov cookie. O ich zmene Prevádzkovateľ vopred Kandidáta informuje (napríklad e-mailom, prostredníctvom Služieb alebo iným spôsobom) tak, aby mal Kandidát možnosť oboznámiť sa so zmenami pred nadobudnutím ich platnosti. V prípade, ak Kandidát nesúhlasí so zmenami, má právo požiadať o zrušenie registrácie ako je uvedené vyššie týchto Zmluvných podmienok. Keď ktorékoľvek aktualizované podmienky a zásady vstúpia do platnosti, sú pre Kandidáta záväzné, pokiaľ bude Kandidát pokračovať vo využívaní Služieb. Nadobudnutím platnosti nových Zmluvných podmienok, Zásad ochrany súkromia a Zásad používania súborov cookie tieto v plnom rozsahu nahrádzajú pôvodné Zmluvné podmienky, Zásady ochrany súkromia a Zásady používania súborov cookie.

    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a dopĺňať Podmienky používania Webovej stránky. Kandidátom sa preto odporúča, aby sa pravidelne oboznamovali s ich znením na linku Podmienky používania.

     4. Oznámenia a správy

      V súvislosti s používaním Služieb môže Prevádzkovateľ zasielať Kandidátom administratívne správy a ďalšie informácie. Zasielanie niektorých informácií môže Kandidát zrušiť. Kandidát je povinný kontrolovať, aby jeho kontaktné údaje boli aktuálne. V prípade neaktuálnych kontaktných údajov môže Kandidát zmeškať dôležité oznámenia.

      5. Reklamácie

       5.1. Kandidát má právo reklamovať chybu v súvislosti s poskytovanou Službou, ktorá sa vyskytla na Webovej stránke. Chybou sa rozumie najmä nefunkčnosť Služieb po dobu dlhšiu ako 24 hodín za obdobie predchádzajúcich 96 hodín. Za chybu sa nepovažuje, ak Služby nie sú dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Kandidáta na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá.

        5.2. Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Kandidát chybu zistil alebo mohol zistiť. Kandidát je oprávnený reklamáciu uskutočniť elektronicky na emailovú adresu: darina.zitna@mpsa.com alebo písomne na adrese: PCA Slovakia, s.r.o., Darina Žitná, Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava.

         5.3. Ak Kandidát uplatní reklamáciu, má, vzhľadom na špecifickú povahu Služieb, tieto práva:

         • ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má Kandidát právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Prevádzkovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť;
         • ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Služby mohli riadne užívať bezchybne, má Kandidát právo požadovať zrušenie registrácie podľa týchto Zmluvných podmienok; rovnaké právo prislúchajú Kandidátovi, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však Kandidát nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po jej odstránení alebo pre väčší počet chýb Služby riadne užívať.
         • ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má Kandidát právo požadovať zrušenie registrácie podľa týchto Zmluvných podmienok.

          5.4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vybaviť a oznámiť výsledok vybavenia reklamácie Kandidátovi do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

          5.5. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa Služieb Kandidátov budú vybavované v zmysle zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.

           6. Vylúčenie zodpovednosti Prevádzkovateľa

           6.1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za dočasnú alebo trvalú nefunkčnosť Služieb v prípade, ak sa rozhodne pozastaviť alebo ukončiť ktorúkoľvek Službu a/alebo prevádzkovanie Webovej stránky alebo z dôvodu údržby alebo zdokonaľovania Webovej stránky alebo z technických dôvodov, ktoré Prevádzkovateľovi nie sú pričítateľné.

           6.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá Kandidátovi za nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti, ani  za získanie pracovnej pozície, o ktorú sa Kandidát uchádzal prostredníctvom Webovej stránky, ani za trvanie pracovného alebo obdobného pomeru.

           6.3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho e-mailu a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

           7. Práva duševného vlastníctva

            Používaním Služieb nenadobúda Kandidát žiadne práva duševného vlastníctva k predmetom duševného vlastníctva, ktoré sú obsiahnuté v Službách, ani k obsahu alebo informáciám sprístupneným prostredníctvom Služieb.

            8. Ochrana osobných údajov

             Na to, aby Kandidáti mohli využívať poskytované Služby, Prevádzkovateľ zhromažďuje a používa ich osobné údaje. Informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom tejto Webovej stránky sú uvedené v Zásadách ochrany súkromia.

             9. Cookies a použitie analytických nástrojov

              Prevádzkovateľ používa súbory cookie, podobné technológie a analytické nástroje. Informácie o ich používaní na tejto Webovej stránke sú uvedené v Zásadách používania súborov cookie.

              10. Spoločné a záverečné ustanovenia

              10.1. Kandidát nie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Zmluvných podmienok na tretiu osobu.

              10.2. Tieto Zmluvné podmienky neudeľujú žiadne práva v prospech tretej osoby.

              10.3. Právne vzťahy výslovne neupravené v týchto Zmluvných podmienkach sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov a ostatnými príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

              10.4. Kandidát má možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov za účelom ochrany jeho spotrebiteľských práv za podmienok ustanovených zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

               Tieto Zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 25. mája 2018.

               Copyright© 2018 PCA Slovakia, s.r.o. Všetky práva vyhradené.